Algemene Voorwaarden

Sole your composing services will be your previous dissertation assistant and most suitable option intended for carrying out ones works along with other personalized newspaper publishers. Assume all of our long-time go through writing services.

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN MARISKA COACHING

INGAANDE PER 01/01/2019 

ARTIKEL 1 BEGRIPPEN

De organisatie: Mariska Ruyter Coaching.
Overeenkomst: De overeenkomst is gebaseerd op deze algemene voorwaarden van Mariska Ruyter Coaching waarin de cliënt Mariska Ruyter inhuurt voor het geven van trainings- en voedingsadviezen, coaching en/ of het begeleiden van dit programma.

ARTIKEL 2 TOEPASSELIJKHEID

De voorwaarden zijn van toepassing indien de cliënt zich heeft ingeschreven bij Mariska Ruyter Coaching voor het deelnemen aan trainings- en voedingsadviezen, coaching en/ of het begeleiden van dit programma. Op iedere activiteit zijn de voorwaarden van toepassing. Ieder gebruik van de diensten van Mariska Ruyter Coaching geschiedt voor eigen risico. Iedere deelnemer dient zich voor het gebruik van welke voorziening dan ook of deelname aan welke activiteit dan ook, ervan te verzekeren of gebruik of deelname voor desbetreffende persoon medisch verantwoord is. U bevestigt hierbij dat u in goede lichamelijke en geestelijke staat verkeerd en dat u niet aan een aandoening lijdt die uw deelname aan dit programma zou kunnen beperken. Met het oog op deelname aan het programma ontheft u hierbij Mariska Ruyter Coaching van alle claims, eisen of vorderingen uit uw deelname aan het programma, of uit elk gebruik van de installaties, conditie of trainingsapparatuur. Het is voor u duidelijk dat u eventueel letsel kunt oplopen naar aanleiding van het programma en ontheft hierbij Mariska Ruyter Coaching van elke aansprakelijkheid, nu en of in de toekomst. Dit houdt in medische kosten, verloren inkomsten, pijn en lijden die kunnen ontstaan door hartinfarcten, spierverrekking of scheuren, breuken, kuitbeenbreuken, warmtestuwingen, letsel aan de knie, onderrug en andere zieketen, ongemakken of letsel, ongeacht de manier waarop ze zijn veroorzaakt, tijdens of na uw deelname aan het programma of het gebruik van de conditie en trainingsapparatuur ongeacht de fout. U heeft er zelf voor gekozen om eventueel een trainingstest uit te laten voeren door Mariska Ruyter Coaching. De intensiteit van de training wordt aangepast in de loop van de evaluatie. U kunt ten alle tijden de test laten stoppen om wat voor reden dan ook. Het is mogelijk dat er bepaalde veranderingen optreden tijdens de trainingen en/ of test. Deze omvatten abnormale bloeddruk, overgeven, flauwvallen, onregelmatige, snel of langzaam hartritme en in uitzonderlijke gevallen, hartaanval, beroerte of overlijden. U begrijpt dat elke inspanning zal worden geleverd om deze risico’s te minimaliseren door het evalueren van de voorafgaande informatie met betrekking tot uw gezondheid en fitheid en door het observeren tijdens de test en trainingen. U begrijpt dat de informatie die u heeft over uw gezondheidsstatus of eerdere ervaringen met ongewone gewaarwordingen bij fysieke inspanningen, de veiligheid en waarde van uw trainingstest en trainingen kan beïnvloeden. U erkend dat het onmiddellijk melden van ongewone gewaarwordingen tijdens de trainingstest of trainingen zelf bijzonder belangrijk is en dat verantwoordelijk bent om dergelijke informatie volledig bekent te maken, ongeacht of dit door Mariska Ruyter Coaching die de test of trainingen uitvoert wordt gevraagd. Mariska Ruyter Coaching verklaart uiterst zorgvuldig met uw persoonlijke gegevens om te gaan. Het gebruik maken van de faciliteiten van de locatie waar je training doet is geheel voor eigen risico van de cliënt. Mariska Ruyter Coaching aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enigerlei schade als gevolg van ongeval of letsel van de cliënt. Bij twijfel over veiligheid zoek dan consult bij de coach. De cliënt zal alle inhoud van onze mails en zijn of haar voorgeschreven schema’s confidentieel houden. Gezondheidsklachten resulterend uit het (verkeerd) opvolgen, niet (goed) lezen, of onbegrip naar Mariska Ruyter Coaching toe is geheel op eigen risico van de cliënt.

ARTIKEL 3 INTAKEPROCEDURE

De aanmelding als cliënt van Mariska Ruyter Coaching vindt plaatst door het (online) intake- en/ of contractformulier volledig in te vullen en te onder tekenen. Mariska Ruyter Coaching behoudt zich het recht voor, de tarieven 2 maal per jaar aan te passen. Een tariefwijziging zal minimaal een maand voor het ingaan ervan worden aangekondigd d.m.v. direct mailcontact vanuit ons. Indien je jonger bent dan 18 jaar, dient een van je ouders te onder tekenen.

ARTIKEL 4 TIJDSTIP EN PLAATS

Bij bevestiging van inschrijving zal Mariska Ruyter Coaching meedelen wanneer en waar de deelnemer verwacht wordt. U erkent dat de afspraken zijn gereserveerd en dat annuleringen 24 uur vooraf moeten worden gemeld. Annuleringen vanwege vakantie dienen 2 weken vooraf gemeld te worden. Annuleringen worden gemaakt op het telefoonnummer van uw Personal Trainer. U begrijpt dat u geen terugbetaling ontvangt voor gemiste afspraken. Het is uw verantwoordelijkheid om afspraken met Mariska Ruyter Coaching bij te wonen zoals gepland. U begrijpt dat de afspraken exact op het geplande tijdstip en plaats zullen beginnen en eindigen. U erkent hierbij dat vertragingen bij het starten van een geplande afspraak geen reden zijn om geleverde service uit te breiden buiten de resterende duur van de geplande tijd. U begrijpt dat uw training zal worden geannuleerd indien u meer dan 15 minuten te laat bent en deze training zal worden aangerekend. U erkent dat een vertraging van een geplande afspraak niet kan wijzigen naar een andere status dan een volledige training. U begrijpt dat er geen halve trainingen worden gegeven vanwege enige vertragingen.

ARTIKEL 5 UITVOERING VAN DE OPDRACHT

Op Mariska Ruyter Coaching rust de verplichting tot het, gelet op het doel en activiteit, zo goed mogelijk begeleiden van de deelnemer gedurende de activiteit. De inhoud en het aantal deelnemers worden bepaald door Mariska Ruyter. Mariska Ruyter Coaching voert de werkzaamheden in het kader van de opdracht uit naar beste inzicht, deskundigheid en vermogen. Het betreft hier een inspanningsverplichting: dat wil zeggen dat Mariska Ruyter Coaching niet instaat voor het succes en welslagen van die dienstverlening noch voor de mate waarin deze dienstverlening bijdraagt aan het door de deelnemer gestelde doel. Resultaten zijn niet gegarandeerd. Deze zijn afhankelijk van factoren buiten de macht van Mariska Ruyter Coaching. Maximale inzet van de cliënt is vereist voor het beste resultaat.

ARTIKEL 6 BETALINGSVOORWAARDEN

U erkent dat er voorafgaande betaling is vereist voor deelname aan de programma’s en eigenlijke training. Trainingen en programma’s dienen per vooruitbetaling te worden voldaan. Betalingen die zijn gedaan worden niet gerestitueerd. U begrijpt dat deze overeenkomst en de voorwaarden die het bevat, geldt voor het afgesproken abonnement en elke andere aankoop van diensten in de toekomst. U erkent dat de specifieke ontheffing van aansprakelijkheid, goedkeuring en instemming van deze overeenkomst onbeperkt geldig blijft.

ARTIKEL 7 LIDMAATSCHAP & ONTBINDING

Mariska Ruyter Coaching is gerechtigd de overeenkomst per direct en in zijn geheel te ontbinden zonder verplichting tot schadevergoeding als de klant niet, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst voldoet. U bent ermee bekend en stemt ermee in dat deze overeenkomst met Mariska Ruyter Coaching niet overdraagbaar of toewijsbaar is. Er wordt geen terugbetaling verleend voor trainingen en/ of programma’s die niet worden voltooid. U begrijpt dat Mariska Ruyter Coaching het recht en de bevoegdheid heeft om het programma op elk ogenblik te beëindigen zonder terugbetaling als u het programma niet volgt of zich niet op een gepaste manier gedraagt. Het lidmaatschap dient voltooid te worden binnen anderhalf keer de termijn lengte bij afsluiting van het contract. Indien er een langere periode tussen zit is het contract niet meer geldig. Enige uitzondering hierop is schriftelijke toestemming van Mariska Ruyter Coaching. Een tussentijdse beëindiging van de overeenkomst door de klant is alleen mogelijk op medische gronden met bewijs van een medische verklaring door een erkende arts.

ARTIKEL 8 INFORMATIEPLICHT & KLACHTEN

Veranderingen betreffende persoonsgegevens (o.a. adres of bankgegevens) dient de cliënt direct en schriftelijk doorgeven te geven aan Mariska Ruyter Coaching. In geval van klachten met betrekking tot Mariska Ruyter Coaching dient de cliënt zich te wenden tot het contactformulier op de website of een mail te sturen naar mariskaruyterpt@gmail.com

ARTIKEL 9 GEZONDHEID

U bevestigt hierbij dat u in goede lichamelijke en geestelijke staat verkeerd en dat u niet aan een aandoening lijft die uw deelname aan dit programma zou kunnen beperken.

Bij twijfel verplicht de cliënt zich ertoe alvorens de overeenkomst met Mariska Ruyter Coaching aan te gaan, zijn arts te raadplegen. Gedurende de duur van de overeenkomst is de cliënt tevens verplicht pijn(en), onbehagen, abnormale vermoeidheid en/of veranderingen in de lichamelijke conditie voor, tijdens als ook na de training te melden aan Mariska Ruyter Coaching.

ARTIKEL 10 VOORWAARDEN

Op onze voorwaarden is het Nederlandse Recht van toepassing. Mariska Ruyter Coaching is niet aansprakelijk voor eventuele medische of psychische gevolgen van begeleiding. Niks van wat Mariska Ruyter Coaching schrijft mag gezien worden als medisch advies. Het advies van een dokter moet altijd voorkeur krijgen. Mariska Ruyter Coaching maakt slecht suggesties.

ARTIKEL 11 BIJZONDERE AFSPRAKEN

U begrijpt dat Mariska Ruyter Coaching niet verantwoordelijk is voor niet behaalde doelstellingen. De afspraken die zijn gemaakt met Mariska Ruyter Coaching, betreffende voedingsadviezen en trainingsadviezen, zijn gemaakt om uw lichamelijke gezondheid te verbeteren. Mocht het gewenste resultaat niet behaald worden dan blijft u verantwoordelijk voor uw eigen behaalde resultaten.

Er geldt een opzegtermijn van 1 maand. Deze moet voor de laatste dag van de maand schriftelijk worden gecommuniceerd naar trainer en administratie. Ik teken dit contract en ga dit contract aan voor minimaal 3 maanden (tenzij anders schriftelijk overlegd met Mariska Ruyter Coaching) Ik weet dat er kosten aan dit traject verbonden zijn en ik ken de prijzen. Wanneer ik bij de trainingen te laat of niet aanwezig ben, en/ of niet 24 uur van tevoren afbel, worden deze in rekening gebracht als volledige training. Als ik niet tevreden ben over een dienst meld ik dit direct mondeling en schriftelijk aan de trainer. Eerder stoppen kan maar het bedrag van 3 maanden wordt altijd in rekening gebracht, met uitzondering van een abonnement korter dan 3 maanden.

Schuiven naar boven